O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou, krásným prostředím a individuálním přístupem.

Zaměstnanci MŠ

Paříková Marcela - ředitelka, učitelka MŠ 

__________________________________

Bc. Tereza Krejzová - učitelka MŠ - 1. ODDĚLENÍ

Jitka Huráková - učitelka MŠ - 2. ODDĚLENÍ  

___________________________________

Jana Zídková - školnice MŠ

Jana Matějková - kuchařka MŠ 

___________________________________

Karolína Podr - vedoucí stravování 


Naše mateřská škola Vědomice se nachází v klidné části obce nedaleko sportovního areálu. Její vhodné umístění nám skýtá širokou škálu možností zejména pro zdravé aktivity v přírodě.

Školka je vybavena novým a moderním nábytkem, pomůckami a hračkami splňujícími požadavky na zařízení tohoto typu a disponujícím určitými prvky, které usnadňují práci personálu a zpříjemňují dětem pobyt.

Třída má svoje sociální zázemí a šatnu, ve které má každé dítě svoji skříňku se svou značkou na osobní věci .V průběhu celého školního roku se snažíme dovybavovat třídy hračkami. Snažíme se vybírat vhodné hračky, didaktické pomůcky, vybíráme kvalitní materiály, esteticky i výchovně hodnotné věci.

Třída je laděna v teplých barvách, převládá oranžová a žlutá, která je doplněna barvou zelenou. Tyto barvy vytvářejí příjemné a pohodové prostředí a působí uklidňujícím dojmem.

Děti využívají pro hru více místností. Prostor třídy je uspořádán do koutků aktivit, jsou to pracovní koutky, které umožňují hru i tvůrčí práci jednotlivcům i skupině dětí. Děti se učí tím, že si hrají, pracují s různými materiály, které jsou k dispozici. Jsou vedeny k samostatnosti a ke spolupráciKoutek námětových her pro dívky a chlapce - obchůdek, domácnost, kadeřnictví - Děti hrou "na něco" napodobují dospělé a učí se různým sociálním rolím. Rozvíjejí své schopnosti zvládat různé situace a chápat je. Dítě tak lépe porozumí tomu, co má a nemá rádo, vyzkouší si svou schopnost vést a přesvědčovat, nebo naopak spíše se nechat vést a následovat, souhlasit. To vše pomáhá dítěti vytvořit si představu o sobě a je základem samostatného myšlení. 

Koutek didaktických her a skládanek - je zaměřen především na rozvoj jemné motoriky, fantazie, trpělivosti, vůle pro dokončení díla, poznávání barev, geometrických tvarů, číslic, zvířat, rostlin, druhů práce. Rozvíjí se zde matematické představy, jazykové a sociální dovednosti...

Koutek stolních her- při společenských hrách se děti učí barvám, počítání, dodržování pravidel, sebeovládání, kooperaci, radosti ze hry, přijímání úspěchu i neúspěchu a vyrovnání se sním.

Koutek přírodovědné gramotnosti- pokusů a objevů - toto centrum slouží k nejrůznějšímu pozorování, zkoumání, drobným pokusům, pěstování rostlin a objevování. K tomuto centru patří i koutek živé a neživé přírody, popř. péče o živé zvířátko/rybku Betu bojovnici. Koutek je vybaven přírodninami (kamínky, mušle, kůra, mech, listy, šišky) a pomůckami (lupy, mikroskop, zkumavky, sádra.) Děti zde mohou používat encyklopedie a naučné knihy z centra knihy a písmena.

Koutek - centrum knihy a písmena slouží k podchycení zájmu o literaturu, čtení a psaní. V předškolním věku jde spíše o nápodobu čtení a psaní. Centrum Knihy a písmena je místo, kde děti vnímají mluvenou a psanou podobu písma, kde manipulací s knihou i písmeny se s písmeny pomalu seznamují a postupně je rozpoznávají na základě tvaru. Napodobování písma vede k poznávání znakových projevů historických i světových.

Koutek matematické gramotnosti s počítadlem

seznámení s číslicemi a ostatními matematickými úkoly.

Koutek IT technologie - V koutku jsou umístěny tablety pro děti, aby děti měly možnost se seznámit se základní obsluhou ICT techniky a práce v programech - děti si tím budou upevňovat a opakovat získané vědomosti a znalosti. Tablety budou využívány pro zpestření nabízených činností, k všestrannému rozvoji osobnosti dítěti, pro individuální práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami (při logopedii, rozvoj smyslů, paměti, mentální integraci. Při plnění úkolů dle pokynů učitelky mají děti možnost učit se, rozvíjet slovní zásobu, procvičovat grafomotoriku, pozornost a hlavně rozvíjet myšlenkové operace...

 Koutek hudebně - dramatický - hudba je prostředkem komunikace, zábavy, poučení i relaxace, je silným zdrojem emocí a prostředkem posílení rozvoje sociálního cítění. Hudba pomáhá dětem rozvíjet hlavně oblast citovou, protože je silným zdrojem emocionálních prožitků. Děti na hudbu reagují intuitivně a pohybem vyjadřují radost a nadšení. Hudba podporuje jazykový vývoj, uvolňuje napětí, rozvíjí schopnost zapamatování, motoriku, koordinaci pohybů, napomáhá rozvoji myšlení a fantazie.

Koutek dopravní výchovy - který je určen převážně chlapcům k dopravním hrám s auty či jinými dopravními prostředky.

Koutek opravář - dílna - slouží k rozvoji manuální zručnosti dětí.

Koutek ateliér - výtvarný koutek určený k výtvarným a pracovním činnostem - nedílnou součást koutku jsou šanony, které slouží na uložení svých portfolií/výkresů.

Koutek konstruktivních činností - kostky, stavebnice - Děti si zde procvičují jemnou a hrubou motoriku, zvyšují sebedůvěru, rozvíjejí sociální a jazykové dovednosti, učí se chápat prostorové vnímání, výšku a váhu, rozpoznávat tvary, spolupracovat a celkově rozvíjet inteligenci a kooperaci.

Relaxační koutek - zde mají děti možnost se věnovat se klidovým činnostem a odpočinku

Koutek sportu a pohybu - tělocvična - posilovací stoje, tělovýchovné nářadí a náčiním, kuličkový bazén k relaxaci...


Celé tyto prostory si esteticky zdobí samy děti. Třída je vybavena vhodným nábytkem, dostatkem hraček a pomůcek, které jsou uloženy v otevřených regálech s plastovými kontejnery.

Herna je v dopoledních hodinách určena ke spontánním hrám, tělovýchovným chvilkám a činnostem, v odpoledních hodinách slouží jako ložnice pro odpočinek dětí.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje prostorná zahrada s herními prvky, pro venkovní hry a pohybové aktivity dětí. Tento prostor je vybaven průlezkami, pískovištěm /opatřené ochrannou sítí/, houpačka a zahradní domek /sloužící k úschově venkovních hraček/.

Součástí mateřské školy je také lesík, který využíváme s dětmi převážně pro rozvoj environmentální výchovy - výukový altán, rozcestník, lesní kuchyňka s posezením, pocitový chodníček /bosá stezka/, hmyzí domečky, ježkovník, ještěrkovník, škvorovník, balanční prvky pro rozvoj a koordinaci pohybu, ptačí budky , koutek na třídění odpadu , lesní posezení s ohništěm, kompostér, dřevěný domeček, který slouží k námětovým hrám a lesní obchůdek, který slouží ke sběru přírodnin. Lesík i zahrada nám slouží i v odpoledním čase, kdy probíhá volná hra a vzdělávání na zdravém vzduchu, k akcím pořádáných pro rodiče a dětmi, i ke stolování v letních měsících - více fotografii naleznete v rubrice :)